Οι θέσεις μας

Αγαπητές κι αγαπητοί συνάδελφοι,

           Βασικός άξονας στη διαμόρφωση των θέσεων και του προγράμματός μας αποτέλεσε ο Δικηγόρος, ως άνθρωπος, επιστήμονας, επαγγελματίας και συλλειτουργός στην απονομή της Δικαιοσύνης.

           Οι διεκδικήσεις μας διακρίνονται σε αυτές που απαιτούν θεσμικές – νομοθετικές παρεμβάσεις και σε εκείνες που άπτονται πρακτικών λύσεων που μπορούν να υλοποιηθούν με τη δική μας συνεχή προσπάθεια, παρέμβαση κι επιμονή γι' αυτό και επιλέξαμε η κάθοδος της παράταξής μας σε αυτές τις τόσο κρίσιμες για το μέλλον εκλογές, να σηματοδοτεί μια ενωτική, συλλογική, δυναμική προσπάθεια με ενεργό ρόλο στις εξελίξεις

           Με γνώμονα τις σκληρές συνθήκες άσκησης του επαγγέλματός μας, επεξεργαστήκαμε προτάσεις άμεσες κι ανέξοδες. Πρακτικές που ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΜΑΣ και που αλλάζουν ουσιαστικά τη δύσκολη καθημερινότητά μας, εξασφαλίζουν πόρους και δρομολογούν λύσεις σε μελλοντικά προβλήματά μας.

           Για να τις πετύχουμε, χρειάζεται οργάνωση, δουλειά, αφοσίωση. Εμείς έχουμε ολόψυχα τη διάθεση. Ζητούμε συμφωνία και στήριξη.

            Για μια Σύγχρονη Δικηγορία…… στην Πράξη.

Θεσμικές Αλλαγές – Νομοθετικές Παρεμβάσεις :

Δικαιοσύνη – Αμοιβές – Δικηγορική Ύλη 

-       Αποφόρτιση του όγκου της ύλης των Πολιτικών Δικαστηρίων. Απλοποίηση των διαδικασιών. Έκδοση διαταγών προς πληρωμή, συναινετικών διαζυγίων, από δικηγόρους. Δυνατότητα προσβολής των εκτελεστών τίτλων - αποφάσεων ενώπιον των δικαστηρίων. Αυστηρές πειθαρχικές ποινές για τους συναδέλφους σε περιπτώσεις που καταφανώς δε πληρούνται οι όροι του Νόμου για την έκδοση σχετικής αποφάσεως.

-       Κατάργηση πολυμελών συνθέσεων πολιτικών Δικαστηρίων.

-       Επέκταση των εξωδικαστικών μορφών επίλυσης διαφορών, υποχρεωτικότητα διαμεσολάβησης.

-       Ορισμός Δικαστή κατόπιν κληρώσεως , με στόχο την εκδίκαση της υποθέσεως εντός εξαμήνου  από την κατάθεση του δικογράφου.

-       Επέκταση της δυνατότητας  εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών στις Διοικητικές υποθέσεις. Μείωση του κόστους προσφυγής στα Διοικητικά Δικαστήρια.

-       Διασφάλιση του χαρακτήρα των Δικηγορικών Εταιριών, χωρίς κεφαλαιουχικό χαρακτήρα.

-       Κατάργηση Μονομελών Συνθέσεων Εφετείων Κακουργημάτων. Επαναφορά όλων των Αρμοδιοτήτων στο Τριμελές.

-       Επαναφορά της αυτοπρόσωπης εμφάνισης στα Συμβούλια για την προσωρινή κράτηση.

-       Άμεση κατάργηση της υποχρεωτικής καταβολής Δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές Αγωγές

-       Διασφάλιση αμοιβής και συνθηκών εργασίας για τους συνεργάτες δικηγόρους με ειδική μνεία στον Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος.

-       Επαναφορά ελαχίστων αμοιβών εμμίσθων δικηγόρων και όχι απλή εξομοίωσή τους με υπαλλήλους ΠΕ.

-       Επαναφορά των αποζημιώσεων των εμμίσθων δικηγόρων στο προ του Ν.4093/2013 καθεστώς.

-       Διασφάλιση των αμοιβών του αρ. 7 παρ. 14 του Ν 4205/13 με φορολογικά αντικίνητρα .

-       Θέσπιση υποχρεωτικής αμοιβής – χρονοχρέωσης για τις υποθέσεις που δε δύνανται να υπαχθούν στο άρθρα 63 του Κώδικα Δικηγόρων.

Φορολογικά

-       Κατάργηση της επιβολής Φ.Π.Α. στις δικηγορικές αμοιβές στη βάση του λειτουργηματικού χαρακτήρα των υπηρεσιών. Άμεση πιλοτική μείωση από 23% στο 13%. Σήμερα η πρόσβαση στη δικαιοσύνη έχει καταστεί ιδιαίτερα ακριβή για το πολίτη και εμποδίζεται ουσιαστικά η δυνατότητα πρόσβασης σε αυτή.

-       Άμεση επαναφορά του αφορολογήτου ορίου των 10.000 €

-       Φορολογικά κίνητρα στους νέους δικηγόρους για ίδρυση δικηγορικών εταιρειών με μειωμένο σταθερό φορολογικό συντελεστή 10% για πέντε πρώτα έτη.

-       Επέκταση των εκπεστέων επαγγελματικών δαπανών.

-       Τριμηνιαία απόδοση ΦΠΑ και παρακρατηθέντος φόρου. Κατάθεση  καταστάσεων προμηθευτών – πελατών, ανά τρίμηνο.

Ασφάλιση – Πρόνοια  

-       Πάγωμα ανακλιμάκωσης ασφαλιστικών εισφορών των δικηγόρων μετά την /1/1/1993. Κατοχύρωση δυνατότητας ελεύθερης επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας ένταξης των ασφαλισμένων στο ΕΤΑΑ. Δυνητική καταβολή ασφαλιστικών εισφορών σε τριμηνιαία βάση.

-       Διευκόλυνση – δοσοποίηση καταβολής ληξιπρόθεσμων  ασφαλιστικών εισφορών, χωρίς προσαυξήσεις με αυστηρά κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.

-       Κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των συναδέλφων που βρίσκονται σε κατάσταση εγκυμοσύνης και περίοδο  λοχείας μέσω αξιοποίησης του αποθεματικού του ΟΑΕΔ (Ν.3896/2010).

-       Αποκατάσταση ασφαλιστικών ανισοτήτων  των ασφαλισμένων από 1.1.1993 και μετά με νέους πόρους. 

-       Άμεση αναστολή εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 101 παρ. 9 του ν. 4172/2013 περί διαβίβασης των ληξιπρόθεσμων οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές του Ε.Τ.Α.Α. άνω των 5.000 ευρώ, στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών.

-       Άμεση μηχανοργάνωση του Ταμείου Υγείας Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών για τη ταχύτερη εκκαθάριση – απόδοση οφειλομένων  στους ασφαλισμένους με αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ.

Στη πράξη …

Θεσμική λειτουργία του ΔΣΑ

-      Άμεση θεσμοθέτηση κανονισμού προμηθειών στο ΔΣΑ, καθορισμός ηλεκτρονικών δημοπρασιών.

-      Θεσμοθέτηση ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ λειτουργίας ΔΣΑ.

-      θεσμοθέτηση κανονισμού προσλήψεων στο ΔΣΑ κατά τα πρότυπα του ΑΣΕΠ.

-      Λειτουργία ειδικής ιστοσελίδας κατά το πρότυπο “diaugeia”.Κάθε πράξη του προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΣΑ προκειμένου να παράγει έννομα αποτελέσματα να δημοσιεύεται και να αναρτάται στο διαδίκτυο.

-      Μετάδοση μέσω livestreaming των συνεδριάσεων του ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου.

-      Άμεση εφαρμογή του  συστήματος της σταθμισμένης ψήφου στην ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων .

-      Επαναπροσδιορισμός πόρων και προϋποθέσεων διανομής μερίσματος.

-      Μείωση του ποσού της ετήσιας συνδρομής του ΔΣΑ για τους νέους συναδέλφους.

-      Πλήρης εφαρμογή του Κώδικα Περί Δικηγόρων για τους συνεργάτες των Δικηγορικών Εταιρειών ( Παραστάσεις σε Δικαστήρια ) .

Καθημερινότητα Συναδέλφων

-       Βρεφονηπιακοί σταθμοί για τα παιδιά των συναδέλφων υπο την αιγίδα του ΔΣΑ.

-       Κατασκευή εφαρμογής  για smartphone και tablet με όλους τους κώδικες  και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΔΣΑ με την υποστήριξη της Τράπεζας Νομικών Πληροφοριών «Ισοκράτης» δωρεάν για όλα τα μέλη του συλλόγου.

-       “Υπηρεσία μίας στάσης" για υποβολή αιτήσεων και παραλαβή πιστοποιητικών από ειδικό χώρο στο Πρωτοδικείο Αθηνών, για το σύνολο των διαδικασιών.

-       Λειτουργία ανοιχτής γραμμής για φορολογικά και λογιστικά ζητήματα (helpdesk), καθώς και γραφείου προς εξυπηρέτηση και υποβοήθηση των συναδέλφων

-       Λειτουργία τμήματος διασύνδεσης μελών του ΔΣΑ με την εργασία.

-       Δημιουργία εξειδικευμένων Επιστημονικών Επιτροπών με σκοπό την υποβοήθηση συναδέλφων.

-       Εκσυγχρονισμός των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΔΣΑ μέσω ένταξης στο Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση”.

-       Επέκταση του συστήματος ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων και παρακολούθησης των υποθέσεων σε όλα τα Δικαστήρια Αθηνών και Πειραιά.

-       Ηλεκτρονική παρακολούθηση διαδικασίας (καθαρογραφή πρακτικών κλπ) σε πολιτικές και ποινικές υποθέσεις, ηλεκτρονική καταγραφή συνεδριάσεων και ηλεκτρονική παρακολούθηση εκθέματος.

-       Διεκδίκηση για ένταξη των Δικηγόρων σε προγράμματα ΕΣΠΑ (ανακαίνιση γραφείου, αγορά υλικοτεχνικού εξοπλισμού, λογισμικού).

-       Καθιέρωση συστήματος ηχογράφησης και απομαγνητοφώνησης των πρακτικών δίκης σε όλα τα Δικαστήρια.

-       Διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας στους δικηγόρους που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με πάγια αντιμισθία (κατάλληλοι χώροι, & γραφεία, υποδομή) που να συνάδουν με την επαγγελματική και επιστημονική τους ιδιότητα.

-        Περιοδικός επιτόπιος έλεγχος από μέλη του ΔΣ του ΔΣΑ για τις συνθήκες εργασίας των εμμίσθων.

-       Σύσταση στο ΔΣΑ επιτροπής για την παρακολούθηση των διαδικασιών των δικαστηρίων καθώς και έλεγχος για την τυχόν ανάρμοστη συμπεριφορά δικαστικών λειτουργών απέναντι σε συναδέλφους κατόπιν αναφορών .

-      Άμεση εκκαθάριση του Μητρώου Δικηγόρων.

-      Επέκταση του θεσμού LegalAid και σε Διοικητικές υποθέσεις και ταχύτερη εκκαθάριση των αμοιβών. Ευρεία ενημέρωση των συναδέλφων επ’ αυτού, προτίμηση  σε νέους συναδέλφους στον θεσμό με εισοδηματικά κριτήρια , θέσπιση ανώτατου αριθμού υποθέσεων ανά συνάδελφο κατ’ έτος.

-      Προκαταβολή 25% της αμοιβής  για τις παραστάσεις σε υποθέσεις LegalAid  από τον Δικηγορικό Σύλλογο, με αντίστοιχη εκχώρηση του δικαιώματος είσπραξης του προκαταβληθέντος ποσού με την είσπραξη της αμοιβής.

-      Τήρηση, ως υποχρεωτικής, της σειράς ορισμού αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής στις εκλογές, όπως προβλέπεται από τον Νόμο, με υποχρεωτική προτίμηση των Δικηγόρων.

-      Υποχρεωτική θεσμική εκπροσώπηση των Δικηγόρων στις νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές με θέματα ευρύτερου νομικού ενδιαφέροντος.


logo

 

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers